Οδηγίες σωστής χρήσης και συντήρησης προϊόντων LED

Στις ακόλουθες ενότητες θα βρείτε οδηγίες αναφορικά με την εγκατάσταση, τοποθέτηση, προγραμματισμό, ασφαλή ρύθμιση και χρήση των πινακίδων LED.

Οδηγίες εγκατάστασης - τοποθέτησης - προγραμματισμού πινακίδων LED

Η εγκατάσταση-τοποθέτηση της πινακίδας LED αποτελεί τον πιο βασικό παράγοντα σωστής χρήσης και συντήρησής της, για το λόγο αυτό πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Εγκατάσταση πινακίδας: Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της πινακίδας πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. Τοποθέτηση και ηλεκτρολογική εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένα ή μη αρμόδια πρόσωπα ενέχει τον κίνδυνο λάθους που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό, ηλεκτροπληξία, βλάβες ή και καταστροφή της πινακίδας. Για τους κανόνες ορθής και νόμιμης τοποθέτησης της πινακίδας απευθυνθείτε στον αρμόδιο Δήμο της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρησή σας.
 • Τοποθέτηση-μηχανική στήριξη: Η πινακίδα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ανάλογα με τον τύπο, το βάρος και το είδος της πινακίδας, κατά την παραγγελία έχει επιλεγεί ένας συγκεκριμένος τύπος στήριξης, ο οποίος περιλαμβάνεται στην συσκευασία της πινακίδας και πρέπει να χρησιμοποιηθεί:
  - Με ορειβατικούς κρίκους
  - Με σταθερό βραχίονα στήριξης
  -Με σταθερά πόδια στήριξης (μόνο για πλαίσιο αλουμινίου)
  Σε περίπτωση ειδικής στήριξης που δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω λίστα, θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά την τοποθέτηση ότι η πινακίδα παραμένει απόλυτα σταθερή και ασφαλής τόσο από πτώση όσο και για τους ανθρώπους που διέρχονται ή στέκονται κοντά στην πινακίδα. Τα εξαρτήματα στήριξης δεν θα πρέπει να τροποποιούνται, να αλλοιώνονται ή να αφαιρούνται γιατί υπάρχει κίνδυνος πτώσης της πινακίδας. Επιπλέον, δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να προσθέτετε επιπλέον σημεία ή εξαρτήματα στήριξης ή να αλλοιώνετε το πλαίσιο της πινακίδας για προσθήκη επιπλέον σημείων ή εξαρτημάτων στήριξης γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και επιπλέον η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της πινακίδας πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.
  - Στη συσκευασία της πινακίδας συμπεριλαμβάνεται εύκαμπτο καλώδιο με ενσωματωμένα τρία καλώδια, το ουδέτερο, το καλώδιο γείωσης και το καλώδιο φάσης της πινακίδας. Τα καλώδια αυτά πρέπει να συνδεθούν όλα υποχρεωτικά για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και η αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ. Ιδανικά, τα καλώδια θα πρέπει να οδηγούνται σε εσωτερικό χώρο, ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγο τοποθέτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυτίο συνδέσεων εξωτερικού χώρου για την προέκταση των καλωδίων και του ευκάμπτου σωλήνα μέχρι τον εσωτερικό χώρο, υποχρεωτικά με προστασία με ειδική σωλήνωση ηλεκτροφόρων καλωδίων.
  - Η προέκταση των καλωδίων γίνεται με αντίστοιχα καλώδια και με βάση τους ηλεκτρολογικούς κανόνες για ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των καλωδίων από εισροή νερού (το τελείωμα των καλωδίων πρέπει να έχει φορά προς τα κάτω), βροχή, υγρασία, τριβή, υψηλή θερμοκρασία, σκόνη, ηλιακή ακτινοβολία.
  - Η παροχή ρεύματος της πινακίδας απαγορεύεται να γίνεται μέσω οικιακού διακόπτη. Η πινακίδα θα πρέπει να συνδέεται με τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V και να έχει ασφάλεια που εξαρτάται από το μέγεθος της πινακίδας.
 • Δεδομένα: Η πινακίδα προγραμματίζεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με αντίστοιχο πρόγραμμα για Windows. Το πρόγραμμα αυτό μαζί με τις αρχικές ρυθμίσεις, παραδίδεται σε CD μαζί με τα έγγραφα αγοράς της πινακίδας. Η μεταφορά των δεδομένων από τον υπολογιστή στην πινακίδα γίνεται είτε με USB stick ή με ασύρματη επικοινωνία μέσω WiFi ή μέσω καλωδίου Ethernet.
  - Στην περίπτωση του USB stick, μετά τη ρύθμιση του περιεχομένου των ενδείξεων της πινακίδας, το πρόγραμμα λειτουργίας εξάγεται στο USB stick και τοποθετείται στην αντίστοιχη θύρα USB στο κάτω μέρος της πινακίδας. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “ΟΚ” το USB stick πρέπει να αφαιρείται από την πινακίδα. Για να ρυθμιστεί σωστά η ώρα σε περίπτωση προγραμματισμού χρονοδιακόπτη, το USB stick θα πρέπει να τοποθετείται στην πινακίδα εντός ενός λεπτού από την εξαγωγή από τον υπολογιστή.
  - Στην περίπτωση της ασύρματης επικοινωνίας μέσω WiFi, μετά τη ρύθμιση του περιεχομένου των ενδείξεων της πινακίδας, γίνεται σύνδεση και αποστολή των δεδομένων του περιεχομένου του προγράμματος από τον Η/Υ στην πινακίδα, μέσω ασύρματου δικτύου WiFi. Η εμβέλεια του δικτύου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 15 μέτρα, εφόσον δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια (π.χ. τοίχοι, αντικείμενα) ανάμεσα στον Η/Υ και την πινακίδα. Αν υπάρχουν εμπόδια, η εμβέλεια μειώνεται αντίστοιχα.
  - Στην περίπτωση του καλωδίου Ethernet, μετά τη ρύθμιση του περιεχομένου των ενδείξεων της πινακίδας, γίνεται σύνδεση και αποστολή των δεδομένων του περιεχομένου του προγράμματος από τον Η/Υ στην πινακίδα, μέσω καλωδίου Ethernet. Σε περίπτωση που η απόσταση είναι μεγάλη και το υπάρχον καλώδιο δεν φτάνει, πρέπει να γίνει προέκταση με καλώδιο Ethernet του εμπορίου.

Οδηγίες σωστής και ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης της πινακίδας

Η σωστή ρύθμιση και η τήρηση των ακόλουθων κανόνων για την ασφαλή χρήση και προστασία της πινακίδας, συνεπάγεται την εξασφάλιση της λειτουργίας της για το μέγιστο δυνατό διάστημα και την αποφυγή φθοράς, καταστροφής, κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή ατυχήματος στην πινακίδα και στον χώρο τοποθέτησής της:

 • Εξαερισμός: Η πινακίδα πρέπει να διαθέτει επαρκή και σωστό εξαερισμό, για να διασφαλίζεται και να παρατείνεται ο χρόνος άρτιας λειτουργίας της. Δεν θα πρέπει να καλύπτετε την πινακίδα με κανένα τρόπο, για να λειτουργεί ο εξαερισμός και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό της. Σε περίπτωση ενσωμάτωσης-τοποθέτησης της πινακίδας σε άλλη κατασκευή, πρέπει να αφήσετε τα αντίστοιχα περιθώρια σε κάθε πλευρά για επαρκή εξαερισμό. Κάθε πινακίδα εξωτερικού χώρου έχει βαθμό προστασίας ΙΡ53 δηλαδή είναι στεγανή στο νερό της βροχής και κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
 • Θερμοκρασία: Η πινακίδα λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως +65°C. Η πινακίδα δεν θα πρέπει να τοποθετείται ή να αποθηκεύεται κοντά σε πηγές θερμότητας γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και καταστροφής/πυρκαγιάς.
 • Υγρασία: Κάθε πινακίδα εξωτερικού χώρου έχει βαθμό προστασίας ΙΡ53 δηλαδή είναι στεγανή στο νερό της βροχής και κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η πινακίδα λειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας 10%RH-95%RH. Η πινακίδα δεν θα πρέπει να τοποθετείται ή να αποθηκεύεται σε περιβάλλον με υδρατμούς γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, η πινακίδα δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε παραθαλάσσιο περιβάλλον γιατί υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης αλάτων στο εξωτερικό και το εσωτερικό της πινακίδας. Σε περίπτωση εισχώρησης υγρασίας ή νερού μην αγγίζετε την πινακίδα για κανένα λόγο γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Μόνο ο ηλεκτρολόγος σας ή το συνεργείο μας μπορεί να κάνει πλήρη αποσύνδεση της πινακίδας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και έλεγχό της πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.
 • Ηλιακή ακτινοβολία: Η μακροχρόνια λειτουργία της πινακίδας σε συνθήκες υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας, πιθανόν να δημιουργήσει μείωση της απόδοσης σε φωτεινότητα λόγω βλαβών στις διόδους LED. Αν οι συνθήκες τοποθέτησης και χρήσης το επιτρέπουν, αποφύγετε την διαρκή έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία ώστε να μην αυξάνεται υπερβολικά η εσωτερική θερμοκρασία της πινακίδας, με αποτέλεσμα την μερική η ολική βλάβη της.
 • Ενδείξεις: Το θερμόμετρο της πινακίδας πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που έχει σκιά όλες τις ώρες λειτουργίας της, διαφορετικά η ένδειξη θερμοκρασίας τις ώρες που ο ήλιος χτυπά στο θερμόμετρο, θα είναι μεγαλύτερη από την κανονική.
 • Ώρες λειτουργίας: Η πινακίδα δεν θα πρέπει να είναι σε συνεχή λειτουργία επί 24 ώρες. Για βέλτιστη επίδοση αλλά και για την αποφυγή πρόωρης φθοράς του υλικού της πινακίδας, η λειτουργία της θα πρέπει να διακόπτεται για τουλάχιστον 4 ώρες το 24ωρο.
 • Φωτεινότητα: Η φωτεινότητα της πινακίδας μπορεί να ρυθμιστεί σε ορισμένο επίπεδο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η φωτεινότητα και η κίνηση του περιεχομένου της πινακίδας πρέπει να είναι ρυθμισμένη με τρόπο ώστε να μην ενοχλούνται οι κάτοικοι της περιοχής, ο πεζοί και οι διερχόμενοι οδηγοί, επιπλέον δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε φωτεινούς σηματοδότες και οδική σήμανση για αποφυγή παραπλάνησης σε οδηγούς και πεζούς.
 • Έλεγχος και συντήρηση: Απαγορεύεται να ανοιχθεί η πινακίδα από μη γραπτώς εξουσιοδοτημένο άτομο για οποιοδήποτε λόγο. Για τη βέλτιστη λειτουργία της πινακίδας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στα σημεία εξαερισμού της πινακίδας για πιθανότητα φραγής και στα σημεία στήριξης για τη σταθερότητά της. Αν διαπιστωθεί φραγή εξαερισμού ή μεταβολή της στήριξης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα χωρίς να προχωρήσετε σε κάποια επιπλέον ενέργεια.
 • Έντονα καιρικά φαινόμενα: Κατά τη διάρκεια καιρικών φαινομένων με αστραπές και κεραυνούς θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της πινακίδας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υπερβολικά ισχυρών ανέμων. Η προσθήκη επιπλέον σταθεροποιητή τάσης μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή της πινακίδας σε περίπτωση κεραυνών.
 • Ηλεκτροσυγκόλληση: Απαγορεύεται να γίνει ηλεκτροσυγκόλληση στο πλαίσιο, το σώμα και στη στήριξη της πινακίδας για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον, θα πρέπει να αφαιρείτε την παροχή ρεύματος από την πινακίδα και αν είναι δυνατό να την απομακρύνετε από τον χώρο, όταν χρησιμοποιείτε συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης για οποιονδήποτε λόγο.
 • Παιδιά: Απαγορεύεται η χρήση της πινακίδας από παιδιά κάτω των 18 ετών. Η πινακίδα, τα καλώδια ρεύματος και δεδομένων καθώς και οι αισθητήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.